FAQ

Veelgestelde vragen

Wat zegt de wet?

Sinds 1 juli 2008 moet de eigenaar die verkoopt, volgens het Koninklijk besluit van 10 maart 1981 een keuring van de elektrische laagspanningsinstallaties laten uitvoeren.Dit geldt voor elke wooneenheid, waaronder verstaan wordt:  een huis, een appartement, een lokaal of een geheel van lokalen dat als woning dient voor één of meerdere personen die in gezinsverband of in gemeenschap leven.Bij de verkoop is de verkoper verplicht om een officieel en geldig rapport van de keuring van de elektrische installaties voor te leggen en dient hij ook de datum van het rapport te laten noteren in de notariële akte.*(wooneenheid met een oudere elektrische installatie zonder wijzigingen of uitbreidingen sinds 1 oktober 1981, of elektrische installaties die gewijzigd of uitgebreid werden maar waarvan het deel dat dateert van vóór 1 oktober 1981 niet gecontroleerd werd).

Waarom is het noodzakelijk om een controle van de elektrische installaties te laten uitvoeren ?

Elektriciteit is onzichtbaar, ontastbaar, kleurloos… en vaak heeft men er schrik van. Elektriciteit kan gevaren en risico’s inhouden die we moeten controleren en beheren.

Om welke gevaren en risico’s gaat het?

Elektrificatie en elektrocutie
Wanneer je in contact komt met een element onder spanning of dat toevallig onder spanning wordt gezet, ben je geëlektrificeerd of zelfs geëlektrocuteerd. De gevolgen kunnen zeer ernstig zijn en kunnen leiden tot brandwonden of zelfs tot een hartstilstand die kan resulteren in de dood.

Brand
Als je installatie in slechte staat verkeert of slecht beschermd is, kan dit tot lokale verhitting leiden en brand veroorzaken.

Een eigenaar die zijn bezit wenst te verkopen, is sinds 1 juli 2008 verplicht om vóór de ondertekening van het verkoopcontract een rapport van keuring van zijn elektrische installaties voor te leggen. Het is de bedoeling de koper een duidelijk idee te geven van de staat van de elektrische installatie van het verkochte goed.

Is het verplicht om een elektrische keuring uit te voeren?

Ja. Sinds 1 juli 2008 moet de verkoper/eigenaar voor om het even welke verkoop een controle van de elektrische laagspanningsinstallatie laten uitvoeren als:

 • De huisvestingseenheid uitgerust is met een oude elektrische installatie die geen belangrijke wijziging of opmerkelijke uitbreiding heeft ondergaan sinds 1 oktober, 1981.
 • De huisvestingseenheid uitgerust is met een installatie die een wijziging of een uitbreiding heeft gehad maar waarvan het deel dat dateert van vóór 1 oktober, 1981 niet gecontroleerd werd.

Deze wet is enkel van toepassing op de panden die als “woning” worden beschouwd.

Op het moment van een verkoop is de verkoper verplicht om een officieel rapport van een geldige elektrische keuring voor te leggen en is hij ook verplicht om de datum van het rapport te laten noteren in de authentieke akte.

 • Deze regelgeving is niet van toepassing op:
  commerciële panden en kantoren.
 • de gemeenschappelijke delen van een gebouw met meerdere wooneenheden.

Praktische aspecten

Moet ik de elektrische installatie van mijn pand vernieuwen om het pand te kunnen verkopen?

Neen. Wij zullen gewoonweg de overeenstemming van de elektrisch installaties met het Algemene Reglement van Elektrische Installaties controleren en wij zullen een rapport van de staat ervan opstellen. Als de installatie niet aan de normen voldoet, beïnvloedt dit het verkoopproces niet.

De toekomstige eigenaar zal de noodzakelijke aanpassingen moeten uitvoeren binnen de 18 maanden na de ondertekening van het verkoopcontract. Daarna zal hij opnieuw een keuringsbezoek moeten aanvragen.

Wat moet het dossier voor elektrische keuring van een goed op het moment van de verkoop bevatten?

Het controledossier moet de volgende documenten bevatten :

* EAN is de afkorting van Europese Artikelnummering. Deze code bestaat uit 18 cijfers.

Wat zijn de oplossingen indien mijn elektrische installatie niet voldoet aan het reglement?

Voor de verkoper van het pand:
Hij/zij moet enkel aan zijn notaris het verslag overhandigen dat door de inspecteur werd opgesteld. De notaris geeft dan een beschrijving van de staat van de installatie, ongeacht of die in regel is of niet.

Voor de nieuwe koper van het pand:
De koper zal schriftelijk zijn identiteit en de datum van de verkoopakte meedelen aan het erkende keuringsorganisme dat het bezoek heeft uitgevoerd.

In elk geval kan de verkoop niet in heroverweging worden genomen. De nieuwe koper zal een nieuw keuringsbezoek moeten aanvragen, na de verbetering van de installatie (volgens de normen), en dit binnen de 18 maanden.

Wat gebeurt er als de verkoper noch het eendraad-, noch het positieschema heeft?

Als de verkoper op het moment van het bezoek geen ééndraads- en situatieschema heeft, zal de controleur een inbreuk moeten vermelden in het controlerapport. Het noteren van de inbreuk heeft verder geen invloed op de verkoop.

Als de elektrische installatie na 1 oktober 1981 dateert, raden wij u aan om het schema aan de elektricien die de installatie heeft uitgevoerd, op te vragen.

Als ten minste één deel van de elektrische installatie dateert van vóór 1 oktober 1981, dan zal een inspecteur enerzijds een schets of beschrijving van de verschillende borden en anderzijds een situatieschets opstellen. Deze situatieschets omvat minimum de zichtbare stopcontacten, de schakelaars, lichtpunten en vaste gebruikstoestellen.

Deze schetsen zijn nu verplicht. Zelfs wanneer ze de reglementaire schema’s niet vervangen, worden ze geaccepteerd door notarissen om de akte te voltooien.

Welke verschillende gegevens moeten op de dag van het bezoek aan de controleur overhandigd worden?

Om de controle te vergemakkelijken zijn de volgende gegevens vereist :

 • De EAN-code* die de elektriciteitsmeter identificeert (deze code is vermeld op uw elektriciteitsrekening).
 • Het eendraadschema.
 • Het positieschema van de elektrische elementen van de installatie.

*Opgelet! Het is noodzakelijk om 1 schema per elektriciteitsmeter te hebben.

Als deze schema’s niet beschikbaar zijn en als de installatie dateert van vóór 1 oktober 1981, dan zal de inspecteur de schema’s opstellen. Dit verzoek moet worden ingediend bij de aanvraag van de elektrische keuring via ons online formulier.

Financiële aspecten

Voor wie zijn de kosten?

De kosten zijn gewoonlijk voor de verkoper van het pand. Als de keuring negatief is, zullen de kosten voor de veranderingen/regelingen ten laste van de koper of van de nieuwe eigenaar zijn.

Hoeveel kost een elektrische keuring ?

Alle tarieven zijn te raadplegen in de online tool. Selecteer de gewenste keuring, controleer de totale kostprijs en bevestig nadien meteen uw aanvraag.

Welke betalingsmiddelen worden aanvaard?

De betaling vindt plaats op de dag van het bezoek:

 • MisterCash of Bancontact
 • Contante betaling

Na betaling ontvang je de dag zelf het keuringsverslag.

Als je echter niet betaalt op de dag van het bezoek van de keuringsmeester, dan wordt er een administratieve kost van €25 aangerekend. Het keuringsdocument wordt dan ook niet op de dag zelf overhandigd.

Termijn

Wat is de termijn voor een afspraak?

Wanneer je een aanvraag voor een afspraak indient via www.elektrische-keuring.be, nemen we binnen de 1 tot 4 dagen contact op om een afspraak voor de keuring vast te leggen volgens jouw beschikbaarheid.

Hoelang duurt een keuring?

Voor een eenheid van een standaardwoning waarvan de installatie slechts één elektriciteitsmeter en één bord bevat, zal de controle ongeveer 1 uur duren.

Wat is de gemiddelde termijn om het officiële rapport van de keuring te ontvangen?

Het officiële rapport wordt onmiddellijk op de dag zelf overgemaakt aan de verkoper van het pand, indien de betaling werd voldaan.

Als een tussenpersoon de betaling verricht (bijvoorbeeld: vastgoedmakelaar), wordt het rapport verzonden naar zijn adres.
Dit document moet dan uiterlijk op de dag van de ondertekening van de akte aan de notaris worden bezorgd.

Wanneer moet ik mijn elektrische keuring uitvoeren?

Het verzoek moet voldoende vooraf ingediend worden zodat de controle vóór de datum van de ondertekening van de akte kan worden uitgevoerd. Sinds 1 juli 2008 kan geen enkele verkoop van een onroerend goed plaatsvinden zonder een rapport van keuring van de elektrische installaties

Algemeen raden wij aan om jouw afspraak ten laatste bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst vast te leggen.

Hoeveel tijd heeft een koper om een elektrische installatie te verbeteren?

De koper (of de toekomstige nieuwe eigenaar) is verplicht de installaties te verbeteren/regulariseren binnen de 18 maanden na het verkoopcontract.

Ik heb al een rapport van elektrische keuring. Hoelang is dat geldig?

Zolang er geen wijzigingen worden gedaan aan de installatie die gecontroleerd werd, blijft jouw keuringsrapport gedurende 25 jaar geldig.

Rollen en definities

Wie moet een elektrische keuring uitvoeren?

De elektrische keuring moet uitgevoerd worden door een organisatie erkend door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Een inspecteur komt ter plaatse om een controle van je elektrische installaties uit te voeren.

Wie moet de aanvraag voor een elektrische keuring indienen?

Eender wie die eigenaar is van een pand dat te koop staat en dat als woonplaats wordt gebruikt. Dit rapport moet opgemaakt worden vóór de ondertekening van de verkoopakte van het pand.

Het rapport moet ten laatste op deze datum overgemaakt worden aan de notaris. De aanvraag moet worden ingediend door de eigenaar van het pand of een tussenpersoon (makelaar of notaris).

Wat is een erkend organisme?

Een erkend organisme is een bedrijf dat door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie wordt aangesteld voor de uitvoering van keuringen van elektrische installaties, waarbij wordt verklaard dat het werk (= de elektrische installatie) kwalitatief is en in overeenstemming is met de normen van het K.B. van 10 maart 1981.

Wat is AREI?

AREI is het Algemene Reglement van Elektrisch Installaties. Dit reglement lijst keuringen en vereiste documenten voor elektrische installaties op.

Dit werd opgericht via het Koninklijk Besluit van 10 maart 1981. Het bevat een reeks regels en voorzorgsmaatregelen tegen de schadelijke gevolgen van elektriciteit.

En om deze veiligheid dus op lange termijn te kunnen garanderen, legt het AREI om de 25 jaar een controle van de installatie op.

Naar de praktische gids voor uw elektrische installatie.